Aktivt, uthålligt skogsbruk

Dylta Bruk bedriver av tradition ett aktivt, uthålligt skogsbruk, präglat av ansvar för kommande generationers skogsmiljö. Den genomsnittliga årsavverkningen är cirka 17.000 kubikmeter virke för den trämekaniska- samt massa- och pappersindustrin Skogarna innehåller bestånd av barrskog, asp, björk och ädellövträd. Utveckling av nya lövskogsbestånd pågår. Bl.a. har större nyplanteringar av fågelbärsträd genomförts och nu etableras försöksutveckling av nya bestånd av masurbjörk, ask och ek. I samarbete med skogsbruksorganisationer och skogsskolor har anordnats exkursioneroch temadagar kring skogsvårdsfrågor.

Skogsbruk